Logo

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TỚI CỦA LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ - HIẾM

In bài viết

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển với nhiều biến động trong sự phát triển của ngành địa chất nói riêng và đất nước nói chung, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản xạ hiếm và các khoáng sản khác phục vụ nhu cầu nguyên liệu khoáng của nền kinh tế. Đồng thời đã trở thành một trong những đơn vị đầu đàn trong công tác quan trắc, điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ của ngành tài nguyên môi trường.
 Nhìn lại chặng đường phát triển những năm qua, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, đầu tư của nhà nước cho công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản hạn hẹp, đầu tư của xã hội cho công tác khảo sát, thăm dò khoáng sản không ổn định và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Nắm bắt và tranh thủ được từng cơ hội đối với đơn vị, Đảng ủy và Lãnh đạo Liên đoàn đã tập hợp được sức mạnh tổng hợp của đơn vị, hoàn thành mục tiêu ổn định và phát triển Liên đoàn đáp ứng định hướng chiến lược của ngành và nhu cầu phát triển chung của đất nước.
Hiện nay, trước những vận hội đồng thời là những thách thức mới, với mục tiêu tiếp tục ổn định để xây dựng và phát triển Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trở thành một đơn vị địa chất hàng đầu trong công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản và công tác quan trắc, điều tra, đánh giá môi trường của ngành địa chất nói riêng của cả nước nói chung. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tập trung vào các định hướng chuyên môn và biện pháp chủ yếu sau đây:
I. Định hướng nhiệm vụ chuyên môn:
1. Nhiệm vụ điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản:
1.1. Tiếp tục tập trung cho công tác khảo sát, điều tra, thăm dò urani phục vụ "Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020" và giai đoạn tiếp theo. Trước mắt tập trung hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của Đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa- Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam” vào năm 2020; Đồng thời đề xuất và tổ chức khảo sát lập đề án mới về điều tra, đánh giá, đánh giá bổ sung làm rõ tiềm năng tài nguyên quặng urani ở các diện tích có triển vọng trong trũng Nông Sơn và đới nhô Kon Tum nhất là các vùng có triển vọng mới được phát hiện gần đây; sẵn sàng cho nhiệm vụ thăm dò khu Khe Hoa- Khe Cao, tỉnh Quảng Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Tập trung nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ điều tra, đánh giá tiềm năng quặng thori vùng Tây Bắc Việt Nam sau khi hoàn thành các đề án thành phần thuộc dự án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.
1.2. Tổ chức thực hiện thắng lợi đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Đồng Văn”; hai đề án thành phần thuộc dự án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” là đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng quặng đất hiếm và khoáng sản đi kèm (U, Th) khu vực Tây Bắc” và đề án “Điều tra, đánh giá quặng thiếc - wolfram Pia Oắc và khoáng sản đi kèm khu vực phía Đông Bắc đứt gãy Sông Hồng” nhằm mục tiêu phát hiện được các mỏ mới, mỏ ẩn sâu có giá trị công nghiệp để đưa vào đánh giá chi tiết và thăm dò phát triển các nguồn nguyên liệu khoáng này.
1.3. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành thắng lợi các đề án điều tra đánh giá khoáng sản đã và sẽ được giao theo Thông tư Liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014; các nhiệm vụ gia công, phân tích mẫu xạ hiếm và các loại mẫu khác và các nhiệm vụ giám sát thăm dò khi được Tổng cục giao; tham gia tích cực và có trách nhiệm cao các nhiệm vụ đề án, dự án trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, môi trường do các đơn vị bạn chủ trì được tham gia. Tăng cường năng lực chuyên môn nhằm tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn mới về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, công viên địa chất.
2. Nhiệm vụ quan trắc, điều tra, đánh giá môi trường:
2.1. Duy trì ổn định công tác quan trắc môi trường phóng xạ và phát triển mạng lưới trạm quan trắc môi trường phóng xạ các mỏ khoáng sản theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc "Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ Tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới quan trắc môi trường phóng xạ theo hướng tập trung vào các mỏ phóng xạ chứa phóng xạ có trữ lượng lớn, các mỏ có các thân quặng bị phong hóa lộ trên bề mặt dễ xảy ra phát tán các chất phóng xạ vào môi trường, gần khu vực dân cư sinh sống, đặc biệt là các mỏ khoáng sản hiện đang và chuẩn bị tiến hành khai thác chế biến. Đề xuất nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ phương pháp giám sát môi trường phóng xạ tại các mỏ phóng xạ, chứa phóng xạ và các mỏ khoáng sản độc hại đang tiến hành khai thác, chế biến và tiến hành giám sát môi trường phóng xạ đối với các mỏ này.
2.2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ “Đánh giá chi tiết các diện tích có nguy cơ ô nhiễm môi trường phóng xạ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Cao Bằng để thông báo cho chính quyền địa phương phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững” đang thực hiện dở dang và nhiệm vụ mở mới Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường tại địa bàn một số tỉnh Trung Trung bộ  và đề xuất các giải pháp phòng ngừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”. Tại những diện tích được khoanh định không an toàn về phóng xạ theo quy định, cần có những giải pháp, đề xuất giảm thiểu ảnh hưởng đối với dân cư sinh sống, kịp thời thông báo cho chính quyền các tỉnh trên phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội.
2.3. Rà soát, tổng quan hiện trạng môi trường tại các khu vực có mức liều chiếu xạ cao trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các mỏ khoáng sản độc hại được khuyến cáo tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường đối với các khu vực dân cư lân cận, từ đó đề xuất các khu vực cần tiếp tục điều tra khảo sát hiện trạng môi trường phóng xạ với tỷ lệ lớn (1:10.000, 1:5.000) đánh giá các diện tích có nguy cơ ô nhiễm để thông báo cho chính quyền địa phương phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện hoàn thiện bản đồ phóng xạ môi trường tỷ lệ 1:200.000 trên phạm vi toàn quốc.
3. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ:
3.1. Tiếp tục đề xuất mở các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào các hoạt động chuyên môn của Liên đoàn. Trong những năm tới tập trung đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho công tác điều tra, đánh giá địa chất khoáng sản, đặc biệt là các khoáng sản ẩn sâu, các loại hình khoáng sản mới nhất là các khoáng sản phóng xạ, đất hiếm; các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá môi trường mỏ khoáng sản phóng xạ, khoáng sản độc hại trong quá trình khai thác, chế biến.
3.2. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực và chất lượng công tác phân tích thí nghiệm tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Xạ Hiếm theo hệ thống tiêu chuẩn IZO/IEC 17025 - 2005, tiêu chuẩn VILAS, tiến tới đạt chuẩn trong khu vực và quốc tế. Phát triển công nghệ kỹ thuật phân tích các loại mẫu môi trường.
II. Các biện pháp chủ yếu:
Để đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện những định hướng nhiệm vụ nêu trên, Liên đoàn tập trung thực hiện một số biện pháp chủ yếu như sau:
1. Củng cố công tác tổ chức, xây dựng bộ máy và tăng cường lực lượng lao động. Quan tâm công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp bộ Đảng và sự phối kết hợp của chính quyền với các tổ chức đoàn thể nhất là công đoàn trong việc tập hợp lực lượng thi đua hoàn thành thắng lợi từng nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp quản lý; tranh thủ được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đối với Liên đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng các sản phẩm, công trình, nhiệm vụ ở tất cả các hoạt động của Liên đoàn.
2. Duy trì và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, nhất là lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Tổ chức tốt công tác đào tạo và tuyển dụng, tiếp tục tuyển dụng bổ sung lao động trẻ có trình độ đại học và trên đại học các chuyên ngành địa chất, địa vật lý và một số lao động quản lý đáp ứng được yêu cầu bổ sung cho bộ máy. Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ kế cận được học tập lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành sản xuất, điều hành đơn vị; chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ CBVCLĐ trong Liên đoàn.
3. Tận dụng tốt tài sản thiết bị hiện có đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực thiết bị và công nghệ phù hợp với yêu cầu của sản xuất và nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản. Chú trọng đầu tư thiết bị kỹ thuật địa vật lý phóng xạ, thiết bị phục vụ điều tra môi trường, thiết bị nghiên cứu địa chất khoáng sản ẩn sâu. Tập trung chuẩn bị và triển khai xây dựng dự án đầu tư trang bị kỹ thuật và xây dựng bổ sung các trạm quan trắc môi trường tại các mỏ khoáng sản độc hại; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện cần thiết để xây dựng mới cơ sở của Liên đoàn trong khuôn khổ dự án “Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm” đã được thống nhất chủ trương đầu tư và đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020.
4. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý nội bộ bao trùm toàn bộ các mối quan hệ, các hoạt động diễn ra trong Liên đoàn theo định hướng thể chế hóa, công khai minh bạch toàn bộ các hoạt động quản lý, sản xuất, nghiên cứu phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của Liên đoàn nhằm phát huy cao nhất tính năng động sáng tạo, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể của người lao động. Duy trì tăng trưởng và ổn định thu nhập cho đội ngũ CBVCLĐ, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBVCLĐ đồng thời quan tâm ngày càng nhiều hơn đến công tác xã hội.
5. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khảo sát, thăm dò khoáng sản, điều tra, đánh giá, giám sát môi trường và gia công phân tích mẫu theo yêu cầu của thị trường nhằm mục tiêu tận dụng được các thế mạnh hiện có góp phần tạo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động từ đó củng cố và phát triển được năng lực sản xuất của Liên đoàn.
Trên đây là một số định hướng cơ bản về nhiệm vụ chuyên môn và các biện pháp chủ yếu để xây dựng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm ngày càng ổn định và phát triển trong những năm tới. Tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của 40 năm xây dựng và phát triển, sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của tập thể CBCNVLĐ trong toàn Liên đoàn, sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của các cấp quản lý, sự chia sẻ của các doanh nghiệp đối tác, sự giúp đỡ của nhân dân và các cấp chính quyền nơi Liên đoàn đóng quân và công tác, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm sẽ hoàn thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao hiện nay và những năm tới.

Nguyễn Trường Giang
Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.