Logo

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ - HIẾM

In bài viết

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm được thành lập ngày 28 tháng 6 năm 1978 theo Quyết định số: 160/CP của Hội đồng Chính phủ với tên gọi là Liên đoàn Địa chất 10 trực thuộc Tổng cục Địa chất, đến ngày 20 tháng 6 năm 1997 đổi tên là Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm như ngày nay, với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu tổng hợp, điều tra tiềm năng khoáng sản xạ hiếm và các nguyên tố đi kèm trên toàn lãnh thổ đất nước.
Trong những​ nă​m qua, được sự quan tâ​m lãnh​ đ​ạo​, chỉ​ đ​ạo​ của​ các​ cấp, Bộ​ nghành​, sự​ hợp tác​ của​ các​ Viện​ nghiê​n cứu,  các​ Trư​ờng đ​ại​ học​, các​ Liê​n đ​oàn​ bạn​, các​ nhà​ khoa học​ trong và​ ngoài​ nghành​, sự​ tận tình giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân và công tác, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã không ngừng vươn lên và đạt nhiều thành tựu.
Trư​ởng thành​ từ​ cơ​ sở​ là​ Đ​oàn​ Địa​ chất​ 35, đ​ến​ nay Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã có một cơ ngơi khang trang, có trang thiết bị hiện đại, có các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ khoa học đủ năng lực để đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
1. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản xạ hiếm và các khoáng sản khác; điều tra, đánh giá, quan trắc môi trường phóng xạ trên phạm vi cả nước.
2. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, các đề án địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất tai biến, di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất sau khi được phê duyệt.
3. Quan trắc, điều tra, đánh giá môi trường trong hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, môi trường khoáng sản độc hại; xác định mức độ ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, xử lý.
4. Gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản xạ - hiếm, địa chất môi trường.
5. Thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản xạ hiếm trên phạm vi toàn quốc.
6. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.
7. Tham gia thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; điều tra di sản địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất tai biến, công viên địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.
8. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra địa chất khoáng sản và địa chất môi trường.
9. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thi công các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.
10. Tham gia tính tiền hoàn trả chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.
11. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.
12. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ứng dụng, triển khai tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.
13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về địa chất, khoáng sản: lập quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật
14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.
15. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Phòng Tổ chức - Hành chính.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
3. Phòng Kỹ thuật.
4. Đoàn Địa chất 154.
5. Đoàn Địa chất 155.
6. Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ.
7. Trung tâm Phân tích thí nghiệm Xạ - Hiếm.
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Ngọc Lan (1978 – 1980)
2 Mẫn Hoán (1981 – 1982)
3 Thạch Trúc (1983 – 1992)
4 Nguyễn Văn Ty (1993 – 1997)
5 Nguyễn Văn Hoai (1997 – 1998)
6 Trịnh Xuân Bền (1998 – 1999)
7 Phạm Văn Nhuần (2000 – 2002)
8 Nguyễn Quang Hưng (2003 – 2009)
9 Nguyễn Trường Giang (2010 - 2019)
10 Trịnh Đình Huấn (2019 - Nay)
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
1 Thạch Trúc (1978 – 1982)
2 Nguyễn Văn Hoai (1983 – 1988)
3 Trịnh Xuân Bền (7/1998 – 4/2000)
4 Nguyễn Quang Hưng (5/2000 – 12/2009)
5 Nguyễn Trường Giang (1/2010 – 7/2019)
6 Trịnh Đình Huấn (1/2020-Nay)
PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
1 Nguyễn Văn Hoai (1978 – 1982)
2 Phạm Thế Hệ (1978 – 1980)
3 Nguyễn Ngọc Anh (1981 – 1991)
4 Lê Văn Hội (1984 – 1991)
5 Đinh Văn Thân (1982 – 2000)
6 Trịnh Xuân Bền (1996 – 1998)
7 Nguyễn Quang Hưng (1999 – 2000)
8 Nguyễn Đắc Đồng (2000 – 2002)
9 Nguyễn Trường Giang (9/2002 – 12/2006)
10 Bùi Tất Hợp (4/2005 – 7/2011)
11 Lưu Văn Dũng (6/2007 – 9/2010)
12 Lê Quyết Tâm (2010 – Nay)
13 Trịnh Đình Huấn (7/2019-1/2020)
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
1 Chu Văn Hiến (1978 – 1986)
2 Lê Xuân Tịnh (1987 – 1992)
3 Trịnh Đình Hoan (1993 – 8/2005)
4 Phạm Văn Nhuần (9/2005 - 10/2007)
5 Nguyễn Quang Huân (11/2007 - 6/2018)
6 Phan Văn Tường (7/2018 - Nay)
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
1 Lê Gia Biên (1978 - 1984)
2 Nguyễn Hồng Minh 1985
3 Hoàng Viết Chinh (1985 – 1986)
4 Nguyễn Quang Huân (1986 – 1992)
5 Trần Thanh Hải (1992 – 1993)
6 Trịnh Đình Huấn (2009 – 2012)
7 Nguyễn Thái Sơn (11/2012 đến nay)

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.