Logo

Năng lực Liên đoàn

Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản đã và đang thực hiện tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Xem chi tiết...

Các hoạt động dịch vụ Địa chất, khoáng sản

Xem chi tiết...

Những hoạt động sản xuất đã thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao

Xem chi tiết...

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Ảnh hội nghị

Ảnh hội nghị

Ảnh họp
Ảnh họp
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Thông tin cần biết

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.